MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.06.29 Az Alkotmánybíróság 2015. július 20-tól 2015. augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2015. július 20-tól 2015. augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.07.03 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/352/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa június 30-án elutasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A panasz alapjául szolgáló közigazgatási ügyben az indítványozó a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjának megállapítását kérte. Az indítványozó szerint a beteg férjet ápoló, ápolási díjban részesülő nő egy tekintet alá esik a beteg gyermeket gondozó, ápolási díjban részesülő nővel, ezért diszkriminatív a támadott rendelkezés, mert a nők között azon az alapon, hogy beteg gyermeket vagy beteg férjet ápolnak, nem lehet különbséget tenni. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint a kedvezmény célja a nők életkor betöltésétől független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazása során a kettős, családi és munkahelyi szerepvállaláson belül az anyai szerepvállalás külön elismerése. A kedvezményszabály a testület megítélése szerint ésszerű jogalkotói szándék alapján épült be a társadalombiztosítási nyugellátás szabályrendszerébe, és az ápolási díjban részesülő nők között a kedvezményes öregségi teljes nyugdíjra való jogosultsági idő minősítése szempontjából nem alkalmaz önkényes megkülönböztetést.

2015.07.03 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/776/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa június 30-án elutasította a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.271/2013/6. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdés utolsó mondata, valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó szerint a tulajdonhoz való jogot és az azonnali kártalanítás elvét sérti, hogy a támadott rendelkezések alapján a tulajdonjogában korlátozott tulajdonosnak az adásvételre vonatkozó megállapodás kezdeményezésétől számított 5 évet kell várnia, hogy ingatlanát kisajátítsák. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint alkotmányos érdek fűződik ahhoz, hogy az önkormányzatok feladatkörüket az alkotmányosság keretei között széles mérlegelési szabadság mellett gyakorolhassák. A testület megállapította, hogy a tulajdonszerzés nem kötelező, ennélfogva az esetleges korlátozásokkal terhelt ingatlan megszerzése a tulajdonszerző saját belátásán múlik. A tulajdonjog közérdekből történő korlátozása nem ütközik az Alaptörvénybe, mert a szabályozás biztosítja a megfelelő kompenzációt.

2015.07.03 AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/1114/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa június 30-án elutasította Az Alkotmánybíróság a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése c) pontjának cb) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezést. Adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása tárgyában hozott földhivatali határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben az eljáró bíró az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. Az indítványozó bíró szerint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogot sérti az, hogy a földbizottság állásfoglalásával szemben nem biztosított a bírósági jogorvoslati út. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak a bírói kezdeményezést. A határozat indokolásában emlékeztetett, hogy a 17/2015. (VI. 5.) AB határozat 2. pontjában a földbizottságok eljárásával kapcsolatban a testület alkotmányos követelményeket állapított meg. E szerint a jogorvoslathoz való jog érvényesülése csak akkor biztosított, ha a földbizottságok állásfoglalása a törvényben megkövetelt értékelést olyan részletességgel tartalmazza, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható a hatósági eljárásban, a hatósági döntés ténybeli megalapozottsága és jogszerűsége pedig nemcsak formai szempontból, hanem érdemben is felülbírálható a bírósági felülvizsgálat során.

2015.07.03 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1510/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa június 30-án elutasította a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése és 18. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint az indítványozók az engedély ideiglenes jellegének ismeretében, a támadott jogszabályi rendelkezéssel azonos tartalmú közterület-használati megállapodás megkötésével, vagyis az abban foglalt feltételek elfogadásával, saját elhatározásuk alapján használták a közterület meghatározott részét. A testület szerint az indítványozók által felhozott összefüggésben és érvek alapján ezért a tulajdonhoz való jog és a támadott jogszabályi rendelkezés között alkotmányos összefüggés nem mutatható ki.

2015.07.03 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/31/2015.)

Az ügy tárgya: az Egri Törvényszék 1.Pf.25.622/2013/38. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyermekelhelyezési per)

2015.07.03 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/422/2015.)

Az ügy tárgya: a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.268/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (parkolási díj megfizetése)

2015.07.03 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/403/2015.)

Az ügy tárgya: a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.21.353/2014/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés feltűnő értékaránytalansága)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1489/2013.)

Az ügy tárgya: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény egyes rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz (pedagógusi életpálya)

2015.07.02 AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1021/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa június 29-én hozott határozatában megállapította, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.Kpk.46411/2013/10. számú végzése a késedelmi pótlék vonatkozásában alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. A határozat indokolása szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a jogerős bírósági ítélet folytán a kúriai döntésig nem volt jogalapja arra, hogy a bírság összegét magánál tartsa, miután a GVH határozatának hatályon kívül helyezésével nem létezett bírságfizetésre kötelező hatósági aktus. Az Alkotmánybíróság elvi éllel megjegyezte: egy teljesítésre ösztönző eszköz céljával összeegyeztethetetlen, ha objektíve utólag válik megismerhetővé az érintett számára, hogy valójában van bírságfizetési kötelezettsége és azt elmulasztotta.

2015.07.02 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1720/2014.)

Az Alkotmánybíróság június 30-án elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) 5. § (2) és (3) bekezdései, a 6. § (3) bekezdése, a 21. §-a, 22. § (4) bekezdése, valamint 23. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat. Több pénzügyi intézmény terjesztett elő alkotmányjogi panaszt az elszámolási törvény és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat egésze, illetve több rendelkezése kapcsán. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette, és egy eljárásban bírálta el. A testület – korábbi határozataira is hivatkozva – megállapította, hogy a vizsgált szabályozás nem valósította meg a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának sérelmét. Az Alkotmánybíróság szerint az elszámolási kötelezettséggel járó kötelmi helyzetre és magára az elszámolásból eredő pénzmozgásra a pénzügyi intézmény tulajdoni védelmet nem alapíthat, ebben a helyzetben nem értelmezhető az indítványozó által használt „tulajdoni váromány” sem. Arra a felvetésre pedig, hogy az árfolyamréssel összefüggésben a jegybank devizaárfolyamának törvénnyel való előírása sérti a szerződéskötési szabadságot, a testület leszögezte: tekintettel arra, hogy a törvényhozó az árfolyamrést eleve – mindenfajta bírósági eljárás nélkül – tisztességtelennek minősítette, abból az adósnak semmifajta fizetési kötelezettsége nem keletkezik és nem is keletkezhet. A határozat indokolása szerint önmagában egy jövőben meghozandó külön törvényre utaló szabály miatt nem válik a támadott szabály és ezáltal az egész bírósági eljárás is tisztességtelenné. Az alkotmánybírák megállapították azt is, hogy az elszámolási törvény támadott rendelkezései nem zárják ki azt, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörének megállapítása mellett a felek jogvitáját törvény által felállított bíróság bírálja el. A határozathoz Salamon László alkotmánybíró párhuzamos indokolást, továbbá Czine Ágnes és Kiss László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.07.02 AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/397/2015.)

Az ügy tárgya: a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 18. § (1a) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (előhaszonbérleti jog gyakorlása)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2348/2014.)

Az ügy tárgya: a 2011. évi CLXI. tv. 76. § (5) bekezdés h) pontja, a 2011. évi CLXII. tv. 31. § (1) bekezdése utolsó mondata elleni alkotmányjogi panasz (bíró kirendelése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/406/2015.)

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.110/2014/4. számú határozata, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, és a 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (rendezvénytartás engedélyezése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/719/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.989/2014/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/655/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.31.723/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/573/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.32.080/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/553/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.33.932/2013/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/530/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.649/2014/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/462/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.33.364/2013/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.07.02 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/411/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.30.038/2014/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés